top of page

Beleidsplan

De missie van de Stichting is het vergroten van de levenskwaliteit van mensen met een beperking zodat ze volwaardig individu van de samenleving worden, door persoonlijke ontwikkeling, kunstzinnigheid en verbinding.

Project Zomerhoeden festival

In 2021 is Stichting Zutphens Onbeperkt Talent opgericht. De visie van de Stichting is het streven naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking zichtbaar zijn, zich onderdeel voelen van de samenleving en gelijkwaardig deel mogen nemen aan de samenleving. Wij geloven dat de samenleving verrijkt wordt door deze inclusieve benadering  en daarmee het algemeen nut beoogt.

 

Theaterwerkplaats de Rode Hoed is in 2012 gestart vanuit de wens om mensen met een beperking een plek te bieden waar ze een podium hebben om hun passie te tonen en zichzelf te ontwikkelen.

Later is daar de volgende wens bijgekomen. Een wens om te komen tot een inclusieve samenleving waarin de inbreng van mensen met een beperking gewaardeerd wordt en als verrijking wordt gezien.

 

De afgelopen jaren heeft de Theaterwerkplaats allerlei mooie projecten gerealiseerd waarin circus capriolen en muziek samensmelten met theater, zoals diverse theatervoorstellingen, de film “De wereldmacht tovenaars” en “Het Afrikaanse circus”. Ook zijn er in de afgelopen jaren mooie stappen gezet. De capaciteit van de theaterwerkplaats is vergroot, waarmee er ruimte kwam voor meer artiesten. Die ruimte werd daarna al snel opgevuld. De Theaterwerkplaats is inmiddels een begrip geworden in en rondom Zutphen.

 

Op 1 september 2020 heeft de oprichtster, Louk Hamer, Theaterwerkplaats de Rode Hoed overgedragen aan de huidige eigenaresse, Kim Stiekema. Ook de voormalige stichting die met Theaterwerkplaats de Rode Hoed samenwerkte heeft aangegeven plaats te willen maken voor een nieuw bestuur. Dit is uiteindelijk een nieuwe stichting geworden, zodat er breeder ondersteuning geboden kan worden aan diverse organisaties met dezelfde missie.

 

De nieuwe bestuursleden hebben voor deze nieuwe stichting met elkaar gekeken naar de missie, visie en doelstellingen. Deze staan in dit beleidsplan opgenomen. Daarnaast wordt er ingegaan op de methodiek, strategie en financiering. De Stichting werkt samen met de Theaterwerkplaats en geeft opdracht voor de activiteiten. Theaterwerkplaats de Rode Hoed voert deze activiteiten uit.

 

Samen streven de Stichting en de Theaterwerkplaats er dus naar om zoveel mogelijk mensen met een beperking een plek te bieden om te kunnen stralen. Door dit mogelijk te maken geloven wij dat er een meer inclusieve samenleving ontstaat.

Onze missie en visie

De missie van de Stichting is het vergroten van de levenskwaliteit van mensen met een beperking zodat ze volwaardig individu van de samenleving worden, door persoonlijke ontwikkeling, kunstzinnigheid en verbinding.

 

  • Persoonlijke ontwikkeling: Door het inzetten van theater, maar ook beeldende kunst of dans, kunnen de artiesten in een veilige omgeving werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het werken naar een eindproduct wordt de artiest uitgedaagd in zijn kunnen. Zo sprak één van de artiesten bij binnenkomst onverstaanbaar. Om zijn verstaanbaarheid op het podium te vergroten werd met hem gewerkt aan zijn stemgeluid en volume. Ook in het dagelijks leven had dit zijn effect en lukte het hem verstaanbaar te spreken. Daarnaast helpen we de artiesten om te ontdekken welke verborgen kwaliteiten ze nog meer bezitten, deze te gebruiken en verder te ontwikkelen.

  • Kunstzinnigheid: Door met verschillende vormen van kunst te werken, krijgen de artiesten de middelen om zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien. Zowel op het podium als daarbuiten.

  • Verbinding: Door het samenkomen van verschillende mensen kunnen we van elkaar leren. We zien welke kwaliteiten een ander bezit en we leren ook onze eigen kwaliteiten kennen. Daarom is dit een van de pijlers van de Stichting.

 

Door gezamenlijk naar een voorstelling of kunstproject toe te werken, wordt op natuurlijke wijze de verbinding tussen artiesten aangesproken en benut om van te groeien. De artiest werkt binnen een groep aan de eigen ontwikkeling, aan zichzelf als onderdeel van een groep en aan de ontwikkeling als groep in zijn geheel, bijvoorbeeld met betrekking tot groepsdynamiek en samenwerking. Daarnaast wordt het netwerk van de artiest groter. Een artiest leert steeds meer mensen kennen doordat de groepssamenstelling verandert of doordat de artiest kan optreden op diverse (voor de artiest onbekende) plekken.

 

De visie van de Stichting is het streven naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking zichtbaar zijn, zich onderdeel voelen van de samenleving en gelijkwaardig deel mogen nemen aan de samenleving. Dit streven wij na door mensen met een beperking een plek te bieden waar ze hun ongekende talenten kunnen laten stralen: een letterlijk podium in de maatschappij. Zij maken voorstellingen en kunstprojecten en deze worden opgevoerd en tentoongesteld in theaters of op scholen. Zo worden mensen met een beperking zichtbaar in de maatschappij, terwijl ze doen wat zij het allerleukste vinden, waar hun passie ligt.

 

Om tot echte inclusie te komen wil de Stichting verder gaan dan mensen met een beperking een podium te bieden. Op dit moment hebben mensen met een beperking wat ons betreft nog te veel hun ‘eigen’ samenleving. Ze hebben hun eigen woon- en werkplekken en weinig overlap met de rest van de maatschappij. Met de Stichting willen we bijdragen aan een samenleving waarin ieder zijn eigen rol vervult en waarin iedereen kan deelnemen. Moeten er alleen maar aparte werkplekken zijn? Of kan dit meer geïntegreerd worden? Wij denken van wel.

Dit willen wij bereiken door inclusieve projecten te steunen en op te starten. Projecten waarin mensen met een beperking samenwerken met mensen zonder beperking. Zo kan er bijvoorbeeld een dansvoorstelling ontstaan met een choreograaf, professionele dansers en artiesten van de Theaterwerkplaats of een theatervoorstelling met studenten van de acteursopleiding en artiesten van de Theaterwerkplaats. Ook een gemengde groep met mensen met en zonder beperking ligt binnen de ambities. Dit sluit aan op ons streven naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking gelijkwaardige deel kunnen nemen aan de samenleving.

 

Dit geheel vertaalt zich naar drie waarden die nauw met elkaar verbonden zijn: Als mensen met een beperking zichtbaar zijn in de maatschappij, bijvoorbeeld door in dezelfde culturele sector deel te nemen als elke andere artiest, dan kunnen ze  al meer gelijkwaardig deelnemen aan de samenleving en worden ze  meer echt onderdeel van de samenleving. Dit is waar wij bij Stichting naar streven. Dit doen we onder andere door Theaterwerkplaats de Rode Hoed te steunen, zo kunnen zij ervoor zorgen dat hun artiesten een deel worden van het culturele podium van Nederland.

Onze doelstelling

Het doel van Stichting is het vergroten van de levenskwaliteit van mensen met een beperking zodat ze als volwaardige lid in de samenleving worden opgenomen. Dit doel willen we behalen via persoonlijke ontwikkeling, kunstzinnigheid en verbinding, door te focussen op het gebruik van theater, muziek, film, dans en beeldende kunst als de middelen om hiertoe te komen. Dit leidt er tevens toe dat de samenleving cultureel verrijkt wordt door te laten zien dat mensen met een beperking kunnen schitteren op een podium door gebruik te maken van hun talenten. Elk mens heeft unieke kwaliteiten en talenten die niet teniet gedaan worden door beperkingen. Dit doel wil de Stichting bereiken door de activiteiten van Theaterwerkplaats de Rode Hoed te ondersteunen en bevorderen. Theaterwerkplaats de Rode hoed biedt dagbesteding aan volwassenen en kinderen met een beperking.

 

De Stichting beoogt niet het maken van winst. Alle middelen van de Stichting en die bij de Stichting binnenkomen, komen ten bate van de Theaterwerkplaats.

Onze methodiek

Om de visie en missie van Stichting tot uitwerking te brengen werkt ze samen met Theaterwerkplaats de Rode Hoed. Bij Theaterwerkplaats de Rode Hoed staan dezelfde pijlers centraal als bij de Stichting: Persoonlijke ontwikkeling, kunstzinnigheid en verbinding. Dit is een belangrijke overeenkomst in de samenwerking tussen de Stichting en de Theaterwerkplaats. Door middel van deze drie pijlers bouwt Theaterwerkplaats de Rode Hoed zijn repetities, programma en begeleiding op. Door als Stichting diverse projecten aan de Theaterwerkplaats te geven en uit te besteden, kan de Theaterwerkplaats met haar expertise in het werkveld deze projecten tot uitwerking brengen. Zo werkt de Theaterwerkplaats bijvoorbeeld aan de volgende projecten:

  • De theatergroep: hierin wordt verspreid over twee dagen gewerkt aan een theatervoorstelling. Door op twee dagen met dezelfde groep te werken kan er intensiever gewerkt worden aan de voorstelling. Ook kan er daardoor intensiever gewerkt worden aan de persoonlijke- en groepsontwikkeling van de artiesten, zoals eerder beschreven en toegelicht.

  • De muziektheatergroep: waarin gewerkt wordt aan zowel muziek als theater. Hierin wordt de ontwikkeling van de artiesten gestimuleerd en er wordt gewerkt aan het vergroten van de muzikale en theatrale vaardigheden.

  • De filmgroep: hier worden zowel alle facetten van het filmvak aangeleerd als het acteren voor de camera.

  • Dans groep: Dit is een inclusieve groep, waar mensen met en zonder een beperking samen aan een dansvoorstelling werken. Deze groep is opgezet ism de Stichting.

 

Naast de samenwerking tussen de Stichting en de Theaterwerkplaats, vindt de Stichting samenwerking met andere theaterwerkplaatsen erg belangrijk en wil ze dat de Theaterwerkplaats  zich verbreedt voor kennisuitbreiding en opening naar cultureel Nederland. Dit geeft de Theaterwerkplaats onder andere vorm door hun samenwerking met de Vereniging Ongekend Talent. Zo zorgt Theaterwerkplaats de Rode Hoed ervoor dat alle artiesten nog meer zichtbaar zijn in de samenleving en is het makkelijker voor nieuwe artiesten om de weg naar de Theaterwerkplaats te vinden.

Onze strategie

Om de missie en de visie van de Stichting te behalen, werkt zij samen met Theaterwerkplaats de Rode Hoed. Als Stichting willen wij het mogelijk maken dat de Theaterwerkplaats de ruimte krijgt om meer mensen met een beperking te begeleiden en te ondersteunen op de weg naar meer kwaliteit van leven en een volwaardige plek in de samenleving. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de Theaterwerkplaats ruimte krijgt om nieuwe projecten uit te werken. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan het bereiken van de missie en visie van de Stichting. Dit kan door zowel de Stichting aangedragen worden, als door de Theaterwerkplaats.

 

Binnen de bestaande projecten werkt de Theaterwerkplaats met artiesten die aansluiten bij elkaar op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit zodat ze op gelijk niveau van elkaar kunnen leren en samen de ontwikkeling kunnen doormaken in een veilige omgeving.

 

Het streven naar meer inclusieve werkvormen krijgt al langzaam maar zeker handen en voeten. Een nieuwe groep waar op dit moment de eerste tests voor worden uitgewerkt, is een groep waarin jongeren met autisme samen met mensen uit het werkveld of studenten een voorstelling maken. Zo kan er van elkaar geleerd worden en wordt de positie die de jongeren in de samenleving innemen vergroot en meer volwaardig.

 

De Stichting beoogt niet het maken van winst. Alle middelen van de Stichting en die bij de Stichting binnenkomen, komen ten bate van de Theaterwerkplaats.

Onze financiering

In het verleden heeft de Stichting weinig middelen binnen gehaald. De hele financiële structuur moet nog opgezet en opgebouwd worden. De financiën bedragen op dit moment €0,-. Het nieuwe bestuur heeft een nieuwe bankrekening geopend voor de Stichting en zal vanaf heden middelen werven door  het aanschrijven van fondsen en met private schenkingen. Het werven van private schenkingen zal voornamelijk gebeuren op basis van een vrienden systeem, waarin mensen vriend kunnen worden van de Stichting.​

Een eventueel positief saldo zal het volgende jaar beschikbaar zijn voor de bekostiging van de activiteiten die overeenkomen met de doelstelling van de Stichting of om een buffer op te bouwen om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen. Elk winstoogmerk is daarbij afwezig.

 

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Zij kunnen de voor de Stichting gemaakte kosten declareren.

Stichting Zutphens Onbeperkt Talent zet zich in voor een inclusievere samenleving voor mensen met een beperking
bottom of page